สาขาวิชาสังคมศึกษา
000 109 ศาสนาทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125 KB
000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.5 KB
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133 KB
000 147 พระไตรปิฎกศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171 KB
000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152 KB
000 262 ธรรมนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.5 KB
200 101 ความเป็นครูวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.97 KB
203-305 ภาษาและวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.5 KB
SP 101 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.5 KB
SP 103 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
SP102 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.5 KB
000 102 กฏหมายทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
000 139 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.01 KB
000 153 ธรรมภาคปฎิบัติ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.5 KB
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.5 KB
000 263 งานวิจัยและวรรณณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
200 204 จิตวิทยาสำหรับครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.17 KB
200 205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.5 KB
203 305 ประวัติศาสตร์เอเซีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
SP-107 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.7 KB
SP-108 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.08 KB
SP-109 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.11 KB
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ5_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
200 307 การจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.5 KB
203 306 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.5 KB
203 307 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
203 308 เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
203 309 ประวัติศาสตร์โลก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
203 310 การประกันคุณภาพการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.5 KB
203 315 ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
000 357 ธรรมะภาคปฏิบัติ7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160 KB
200 411 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.85 KB
203 314 พุทธปัชญาการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
203 417 การสอนสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
203 418 การวิจัยทางสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.5 KB
203 419 ภูมิศาสตร์อาเซียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
203 424 เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161 KB
203 429 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
203 430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม