ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.5 KB
มคอ ๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
มคอ ๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214 KB
มคอ ๓ ปรัชญาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
มคอ ๓ ภาษาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
มคอ. ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179 KB
มคอ. ๓ พระไตรปิฎกศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.5 KB
มคอ ๓ SP 101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
มคอ๓ SP102
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.5 KB
มคอ๓ SP 103
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.5 KB
มคอ๓ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย มคอ. 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186 KB
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มคอ. 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.5 KB
33 000 144 วรรณคดีบาลี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.5 KB
มคอ.3- กฏหมายทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB
มคอ ๓ งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.5 KB
41 000 253 มคอ. ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
มคอ. 3 แต่งแปลบาลี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
มคอ ๓ งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.5 KB
มคอ๓ -(SP-107)
มคอ๓ (SP-108)
๓๐๗ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ (1)มอค.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.5 KB
๓๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171 KB
มคอ.๓โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
มคอ.๓ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.5 KB
มคอ.๓ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
มคอ3การสื่อความหมายระหว่างชนต่างชาติวัฒณธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา (1)มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161 KB
มคอ 3 การแปลเฉาพาะด้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
มคอ 3การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
มคอ.๓ การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.5 KB
มคอ.๓การเขียนอังกฤษเชิงวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
มคอ.๓สถานที่สำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.5 KB
มคอ.๓สนทนาธรรมและกรรมฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
42 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
มคอ ๓ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148 KB
มคอ. 3 000 149 พระสุตตันตปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
มคอ. ๓ เทศกาลและพิธีกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
มคอ. ๓ พระวินัยปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.5 KB
มคอ. ๓ รายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น.doc แก้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.5 KB
มคอ. ๓ ศาสนาทั่วไป ปี ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
มคอ.3 ธรรมนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.5 KB
มคอ๓ SP104
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152 KB
มคอ๓ SP105
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
มคอ๓ SP106
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
41 000 150 มคอ. ๓ พระอภิธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
41 000 254 มคอ. ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
มคอ ๓ ภาษากับการสื่อสาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
มคอ.๓การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156 KB
มคอ.๓วรรณกรรมทางพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.5 KB
วิชา มนุษย์กับสังคม (มคอ.๓)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.5 KB
มคอ๓ SP ๑๑๐
มคอ๓ SP ๑๑๑
มคอ๓ SP ๑๑๒
๓๑๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184 KB
๓๑๕การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158 KB
มคอ.3 หลักการแปล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.5 KB
มคอ.๓การอ่านเชิงวิเคราะห์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134 KB
มคอ.๓การอ่านและการเขียนเชิงอภิปราย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
มคอ.๓สัมนาพุทธศาสนาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.5 KB
มอค 3การฟังอังกฤษเฉพาะด้าน ปี๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.5 KB
๓๒๗ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147 KB
มคอ.๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.5 KB
มคอ.๓การพูดภาษาอังกฤษในชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162 KB
มคอ.๓ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
มคอ.๓ศึกษาเปรียบเทียบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.5 KB
มคอ.๓ศึกษาอิสระอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB
มคอ๓ ประวัติพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th