ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.56 KB
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.53 KB
ปรัชญาเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.42 KB
กฏหมายทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.21 KB
ประวัติพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.11 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.14 KB
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.22 KB
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.09 KB
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.21 KB
พระไตรปิฎกศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.46 KB
วรรณคดีบาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.81 KB
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.13 KB
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.91 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.57 KB
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.34 KB
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.46 KB
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.04 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.46 KB
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.9 KB
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.85 KB
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.45 KB
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.21 KB
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.57 KB
อาเชียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.22 KB
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.54 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.82 KB
กฎหมายอาญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.12 KB
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.18 KB
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.11 KB
อาเซียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.92 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th