สาขาวิชาสังคมศึกษา
000 108 ปรัชญาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.5 KB
000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120 KB
000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
000 148 พระวินัยปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.5 KB
000 149 พระสุตตันตปิฎก_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144 KB
000 158 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
000 211 วัฒนธรรมไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
000 361 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119 KB
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ2_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
200 149 หลักการและปรัชญาการศึกษา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195 KB
SP 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
SP 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 5_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
SP 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
000 101 มนุษย์กับสังคม_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124 KB
000 114 ภาษากับการสื่อสาร_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126 KB
000 150 พระอภิธรรม__
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141 KB
000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.5 KB
200 206 การพัฒนาหลักสูตร_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130 KB
203 201 ประวัติศาสตร์ไทย_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
203 202 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.5 KB
203 203 ประชากรศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
203-307 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
SP 110 แปลไทยเป็นบาลีแปลบาลีเป็นไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.19 KB
SP 111 วากยสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 490.48 KB
SP 112 ฉันทลักษณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.81 KB
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
200 309 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.5 KB
203 310 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.5 KB
203 311 ประวัติศาสตร์ยุโรป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
203 312 เศษฐศาสตร์เบื้องต้น_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.5 KB
203 313 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130 KB
203 316 การปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.5 KB
203 401 ประวัติศาสตร์อเมริกา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134 KB
200 308 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
200 431 สัมมนาสังคมศึกษา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB
203 420 การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา_
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.61 KB
203 422 การจัดการทรัยาพรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
203 425 เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112 KB
203 426 ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
203 428 พระพุทธศาสนากับสังคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142 KB
200 412 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณ์ระหว่างเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.5 KB
400 104 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้__2 - 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130 KB