ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252 KB
พระวินัยปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.05 KB
การเมืองการปกครองของไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.79 KB
บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.45 KB
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.09 KB
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.66 KB
พระสุตตันตปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.62 KB
วัฒนธรรมไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.43 KB
ศาสนาทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.48 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.31 KB
ภาษากับการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.63 KB
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.3 KB
มนุษย์กับสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.09 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.59 KB
พระอภิธรรมปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.91 KB
ธรรมนิเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.48 KB
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.45 KB
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.27 KB
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.13 KB
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.97 KB
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.95 KB
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.03 KB
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.37 KB
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.3 KB
ทฤษฎีการเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.05 KB
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.67 KB
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.47 KB
แนวคิดทางการเมืองไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.57 KB
กฎหมายลักษณะพยาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.62 KB
สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.19 KB
จริยธรรมทางการเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.96 KB
ศาสนากับการเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.67 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th