สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
602 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.08 KB
602 313 พุทธศาสนากับศาสตรสมัยไหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.31 KB
602 208 ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.89 KB
102 302 การใช้ภาษาบาลี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.4 KB
600 205 กรรมฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.61 KB
600 401 สัมมนาวิทยานิพนธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.96 KB