ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
602 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.75 KB
602 313 พุทธศาสนากับศาสตรสมัยไหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.01 KB
602 208 ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.13 KB
102 302 การใช้ภาษาบาลี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
600 205 กรรมฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.41 KB
600 401 สัมมนาวิทยานิพนธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.86 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th