ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 147
การสั่งเครื่องแบบครุย มจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.64 KB 679
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 6
เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารย์ไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.2 KB 118
ภาระงานอาจารย์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารยไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 89
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 215
เอกสารกลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ
คำสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 11
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 9
ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ 8
ขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย 11
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 9
สัญญาจ้างเหมารถยนต์ 11
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 12
หลักสูตร
อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.05 KB 12
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.07 KB 9
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.05 KB 14
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.51 KB 10
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.97 KB 6
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.42 KB 12
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 7
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 10
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.08 KB 10มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th