ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
มคอ.3 TQF
ระบบภาระงาน E-Office System
ระบบภาระงาน E-Office System
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 136
การสั่งเครื่องแบบครุย มจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.64 KB 370
เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารย์ไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.2 KB 105
ภาระงานอาจารย์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารยไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 78
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 204
เอกสารกลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ
คำสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 1
ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ 1
ขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย 1
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 1
สัญญาจ้างเหมารถยนต์ 1มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th