ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 625 รูป / ดู 5079 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
( จำนวน 115 รูป / ดู 1637 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 72 รูป / ดู 1366 ครั้ง )
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 32 รูป / ดู 1047 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 50 รูป / ดู 1072 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญาตรีประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 130 รูป / ดู 2134 ครั้ง )
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,ปริญญาโท,ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒
( จำนวน 136 รูป / ดู 2227 ครั้ง )
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 34 รูป / ดู 1151 ครั้ง )
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 17 รูป / ดู 625 ครั้ง )
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 24 รูป / ดู 886 ครั้ง )