ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจาโร)
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๐
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขมจาโร)
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๕
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เบอร์โทร : โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีญาณวงศ์,ดร.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
เบอร์โทร : ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓