ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจาโร)
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๐
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขมจาโร)
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๕
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
ตำแหน่ง : อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เบอร์โทร : โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีญาณวงศ์,ดร.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
เบอร์โทร : ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th