ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจาโร)
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๐
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขมจาโร)
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๕
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน
เบอร์โทร : 042-495333 โทรสาร.042-495222มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th