ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.โท)

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร/รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th