หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระธรรมวิมลมุนี,ผศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูพิสาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
อาจารย์ประจำหลักสูตร