ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th