สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร