สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร