ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.คิด วรุณดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายบัวลี มณีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th