ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระมหายศสรัลล์ สิริคุตฺโต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูปัญญาธรรมนุกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูจิรธรรรมธัช,ผศ.ดร.
กรรมการจากคณาจารย์

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
กรรมการจากคณาจารย์

ดร.คิด วรุณดี
กรรมการจากคณาจารย์

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th