ทำเนียบบุคลากร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.
ที่ปรึกษารองอธิการบดี/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภาวนาโพธิ์วิสุทธิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย/นักวิชาการศึกษา

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์/อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูอุดมฐิติคุณ (อิทธิพล จำปาศรี)
รก.รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย/นักวิชาการศึกษา

ผศ.ดร.คิด วรุณดี
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิิริธมฺโม,ดร.
เลขาบัณทิตวิทยาลัย

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูโพธิชยานุสิฐ
นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาอำพล ธนปญฺโญ
นักจัดการงานทั่วไป

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางพิมพิศา ไชยชิน
นักจัดการงานทั่วไป

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ

นางอิงอร บุตรศรีผา
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายปัญญา ไชยสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา
นักวิชาการศึกษา

นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐณิชา หัสสา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศุภร โหงษา
นักจัดการงานทั่งไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา
นักวิชาการศึกษา

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุวัตร์ ทวนท้าว
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์
พนักงานขับรถ/ช่วยงานห้องสมุด

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
นักการภารโรง

นางหนูแดง ชินบุตร
นักการภารโรง

นางอุลัย แก้ววิเศษ
นักการภารโรง

นางณัฐธยาน์ พรมสวัสดิ์
นักการภารโรง

นางแดนนภา อุรีจันทร์
นักการภารโรง

นางสมงาม รัตนะวงศ์
นักการภารโรง

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์
คนสวน

นายชวกร แก้วพลุ
คนสวน