ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบบุคลากร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนายการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
อาจารย์

พระมหาพิชิต อตุลเวโท, ดร.
อาจารย์

พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร.
อาจารย์

พระศรีญาณวงศ์, ดร.
อาจารย์

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร
อาจารย์

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
อาจารย์

พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.
อาจารย์

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร.
อาจารย์

พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.
อาจารย์

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
อาจารย์

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
อาจารย์

พระสมุห์กิตติศักดิ์ กิตติธมฺโม,ดร.
อาจารย์

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์

พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร.
อาจารย์

พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ
อาจารย์

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์

พระครูภาวนาโพธิ์วิสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

พระครูอุดมฐิติคุณ
นักวิชาการศึกษา

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมรกฺขิโต
นักวิชาการศึกษา

นายทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อาจารย์

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์

ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์

นายบัวลี มณีแสน
อาจารย์

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์

นายช่วงวิทย์ สิงห์มอ
อาจารย์

นายสุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์

ดร.คิด วรุณดี
อาจารย์

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
อาจารย์

ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด
อาจารย์

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์

นายธีระพงษ์ ทองจันทร์
อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรีชนะพล ดุลยเกษม
อาจารย์

นายมงคล มาเวียง
อาจารย์

ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
นักวิชาการศึกษา

นางตวงพร ภูลาด
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางพิมพิศา ไชยชิน
นักจัดการงานทั่วไป

นางอิงอร บุตรศรีผา
บรรณารักษ์/รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายปัญญา ไชยสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ/รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐณิชา หัสสา
นักจัดการงานทั่วไป

นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายไชยยา เมืองแทน
นักวิชาการศึกษา

นายวิทยา สมสร้อย
นักวิชาการศึกษา

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์
พนักงานขับรถ

นายอิทธิพัฒนจักร์ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุวัตร์ ทวนท้าว
นักจัดการงานทั่วไป

นายคำกอง นันทะโพธิ์เดช
นักการภารโรง

นายเชียง นันทะพา
นักการภารโรง

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
นักการภารโรง

นางหนูแดง ชินบุตร
พนักงานทำความสะอาด

นายอ๋อย ศิริเพชร
พนักงานทำสวน

นายสุนันท์ เดชไกร
คนสวน

นายชวลิต กลิ่นขจร
คนสวน

นางแสงทอง บุญมี
นักการภารโรง

นางเข็มผัด สิทธิการ
นักการภารโรง

นางมณีรัตน์ เหลี่ยมสี
นักการภารโรง

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์
นักการภารโรงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th