ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการสภาวิทยาเขต

พระธรรมมงคลรังษี
ประธานสภาวิทยาเขต

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูโพธิชยานุสิฐ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พะครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายชาญไชย พิมพ์คำ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระราเชนทร์ วิสารโท,ดร.
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

นายวัฒนา มุลเมืองแสน
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระธรรมวิมลมุนี,ดร.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชพุฒิมุนี,ดร.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูศีลคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูภาวนาเจติยาภิบาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสถิตจันทโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสุญาณโสภิต,ดร.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธนา ศรีตะบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสงวน สาริมาตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด บาลไธสง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพรัตน์ ภาสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th