คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานอนุกรรมการ

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/อนุกรรมการ

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระวันชัย ภูริทตฺโต
อนุกรรมการจากคณจารย์ประจำ

ดร.กัมพล นะวัน
อนุกรรมการจากคณจารย์ประจำ

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
อนุกรรมการจากคณจารย์ประจำ

นายสุวิทย์ ขาวนอก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนูฤทธิ์ ดวงดี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุริยา มะโยธี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระศักดิ์ บุญประกอบ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต/อนุกรรมการผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจำ

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร