ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

พระราชรัตนาลงกรณ์
รองอธิการบดี

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

นายทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

นายสุวิทย์ ขาวนอก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมฤทธิ์ เจริญดี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระศักดิ์ บุญประกอบ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญไชย พิมพ์คำ
อนุกรรมการและเลขานุการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th