ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการการเงินฯ

พระราชรัตนาลงกรณ์
ประธานคณะอนุกรรมการ

พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์
อนุกรรมการ

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
อนุกรรมการ

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุรีรัตน์ อิ่มเสมอ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพิศพร ปิตะสายะ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอมร โททำ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญไชย พิมพ์คำ
อนุกรรมการและเลขานุการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th