ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/นักวิชาการพัสดุ

นางพิมพิศา ไชยชิน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางตวงพร ภูลาด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พระครูอุดมฐิติคุณ
นักวิชาการศึกษา

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายสุวัตร์ ทวนท้าว
พนักงานขับรถ

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม
พนักงานขับรถ

นายคำกอง นันทโพธิ์เดช
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเชียง นันทะพา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางหนูแดง ชินบุตร
พนักงานทำความสะอาด

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
พนักงานทำความสะอาด

นายอ๋อย ศิริเพ็ชร
พนักงานทำสวนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th