สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาอำพล ธนปญฺโญ
นักจัดการงานทั่วไป

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ

นางพิมพิศา ไชยชิน
นักจัดการงานทั่วไป

นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา
นักวิชาการศึกษา

นายสุวัตร์ ทวนท้าว
นักจัดการงานทั่วไป

นางหนูแดง ชินบุตร
นักการภารโรง

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
นักการภารโรง

นางอุลัย แก้ววิเศษ
นักการภารโรง

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์
นักการภารโรง

นางแดนนภา อุรีจันทร์
นักการภารโรง

นางสมงาม รัตนะวงศ์
นักการภารโรง

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์
คนสวน

นายชวกร แก้วพลุ
คนสวน