วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระธรรมวิมลมุนี,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.
ที่ปรึกษารองอธิการบดี/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน,ดร.
รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร/เลขานุการบัณฑิตศึกษา

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูโพธิชยานุสิฐ
นักจัดการงานทั่วไป

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต/อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา
นักวิชาการศึกษา

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไป