ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑิฒโน,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสมุห์กิตติศักดิ์ กิตติธมฺโม,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.คิด วรุณดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายบัวลี มณีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายธีระพงษ์ ทองจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ ร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายมงคล มาเวียง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร.
อาจารย์

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน,ดร.
อาจารย์

พระครูสมุห์อัตถพร ปิยธมฺโม,ดร.
อาจารย์

ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด
อาจารย์

พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร.
อาจารย์

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ดร.
อาจารย์

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อาจารย์/รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหาร

นายช่วงวิทย์ สิงห์มอ
อาจารย์

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา
นักวิชาการศึกษา

นายวิทยา สมสร้อย
นักวิชาการศึกษา

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th